การจัดการเรียนรู้ 4 ลักษณะ โดยนิยามว่า

·       ส่วนที่ 1 คือ  บูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของตน (Integrating Experience with the Self)  ใช้คำถามที่เป็นคำถามนำกิจกรรม  คือ  ทำไม (Why?)

·       ส่วนที่ 2 คือ  สร้างความคิดรวบยอด (Concept  Formulation))  คำถามที่เป็นคำถามนำกิจกรรมประจำส่วนนี้คืออะไร(What?)

·       ส่วนที่ 3  คือ  ปฏิบัติและเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว (Practice and Personalization) คำถามที่เป็นคำถามนำกิจกรรมประจำส่วนนี้ คือ ทำอย่างไร (How does it work?)

·       ส่วนที่ 4 คือ บูรณาการการประยุกต์กับประสบการณ์ของตน (Integrating Application and Experience) คำถามที่เป็นคำถามนำกิจกรรมประจำส่วนนี้ คือ ถ้า (If) (กรมวิชาการ,2544)   

มีรายละเอียด ดังนี้

 

                  ช่วงที่ 1 แบบ Why ?

การสร้างประสบการณ์เฉพาะ

ขั้นที่ 1 (กระตุ้นสมองซีกขวา) สร้างประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียน การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา โดยครูสร้างประสบการณ์จำลอง ให้เชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสร้างเป็นความเหมายเฉพาะของตนเอง
ขั้นที่ 2 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) วิเคราะห์ไตร่ตรองประสบการณ์ การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย โดยครูให้นักเรียนคิดไตร่ตรอง วิเคราะห์ประสบการณ์จำลองจากกิจกรรมขั้นที่ 1 ในช่วงที่ 1 นี้ครูต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ และกระตือรือร้นในการหาประสบการณ์ใหม่อย่างมีเหตุผล และแสวงหาความหมายด้วยตนเอง ฉะนั้น ครูต้องใช้ความพยายามสรรหากิจกรรมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว

 

 

                  ช่วงที่ 2 แบบ What ? 

การพัฒนาความคิดรวบยอด
ขั้นที่ 3 (กระตุ้นสมองซีกขวา) สะท้อนประสบการณ์เป็นแนวคิด การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา โดยครูกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รวบรวมประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแนวคิด หรือความคิดรวบยอดอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง เช่น การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจลึกซึ้งถึงแนวคิดของการใช้อักษรตัวใหญ่ในภาษาอังกฤษ ครูต้องหาวิธีอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแจ้งชัด ว่าอักษรตัวใหญ่ที่ใช้นำหน้าคำนามในภาษาอังกฤษ เพื่อเน้นถึงความสำคัญของคำนั้นๆ อาจยกตัวอย่าง เช่น ชื่อคน ชื่อเมือง หรือชื่อประเทศ เป็นต้น
ขั้นที่ 4 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) พัฒนาทฤษฎีและแนวคิด การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย ครูให้นักเรียนวิเคราะห์และไตร่ตรองแนวคิดที่ได้จากขั้นที่ 3 และถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดที่ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวคิดนั้นๆ ต่อไป พยายามสร้างกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
               ในช่วงที่ 2 ครูต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิด เพื่อให้ผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง สามารถปรับประสบการณ์และความรู้ สร้างเป็นความคิดรวบยอดในเชิงนามธรรม โดยฝึกให้ผู้เรียนคิดพิจารณาไตร่ตรองความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ความรู้โดยการคิด และฝึกทักษะในการค้นคว้าหาความรู้

 

 

                  ช่วงที่ 3 แบบ How ?

การปฏิบัติและการพัฒนาแนวคิดออกมาเป็นการกระทำ
ขั้นที่ 5 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) ดำเนินตามแนวคิด และลงมือปฏิบัติหรือทดลอง การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนาสมองซีกซ้าย เช่นเดียวกับขั้นที่ 4 นักเรียนเรียนรู้จากการใช้สามัญสำนึก ซึ่งได้จากแนวคิดพื้นฐาน จากนั้นนำมาสร้างเป็นประสบการณ์ตรง เช่น การทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือการทำแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมความรู้ และได้ฝึกทักษะที่เรียนรู้มาในช่วงที่ 2
ขั้นที่ 6 (กระตุ้นสมองซีกขวา) ต่อเติมเสริมแต่ง และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ในช่วงที่ 3 ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะนำ และอำนวยความสะดวก เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้

               

 

                   ช่วงที่ 4 แบบ If ?

เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดเป็นความรู้ที่ลุ่มลึก
ขั้นที่ 7 (กระตุ้นสมองซีกซ้าย) วิเคราะห์แนวทางที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นแนวทางสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป การเรียนรู้เกิดจากการจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกซ้าย นักเรียนนำสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยนักเรียนเป็นผู้วิเคราะห์และเลือกทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย
ขั้นที่ 8 (กระตุ้นสมองซีกขวา) ลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา นักเรียนคิดค้นความรู้ด้วยตนเองอย่างสลับซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ จากนั้นนำมาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
                ในช่วงที่ 4 ครูมีบทบาทเป็นผู้ประเมินผลงานของนักเรียน และการกระตุ้นให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ หลายคนอาจยังมองไม่เห็นภาพลำดับขั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4
MAT เพื่อความเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อไปจะยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมการสอนในแบบดังกล่าวที่กระทำจริงในโรงเรียน เพื่อให้มองเห็นภาพการจัดกิจกรรมเด่นชัดยิ่งขึ้น

            การกระตุ้นการเรียนรู้เป็นการสร้างการรับรู้ที่แปลกใหม่ให้กับสมอง  นะคะเพื่อนๆ   สมองดี  จิตใจสงบ  ^^   ( เราทำได้นะคะ ทำได้แน่นอน!! )

credit by http://www.sema.go.th/node/315

Comment

Comment:

Tweet

#16 By (109.91.194.2|109.91.194.2) on 2014-09-18 18:03

#15 By (109.91.194.2|109.91.194.2) on 2014-09-18 18:02

comment4, acomplia 180 pills, Viagra,

#14 By buy acomplia cheap (59.172.182.62) on 2010-10-11 01:24

comment4, buying adipex without a prescription, Antabuse, klonopin overseas, cheap lexapro, viagra pill cutter, Alprazolam, Cialis, zolpidem, doxycycline hyclate, viagra cialis levitra, generic for lipitor, Viagra, dog effects in prednisone side, merck propecia, valtrex, acomplia rimonabant profile, effect levaquin side, rimonabant.com, clomid online,

#13 By viagra (87.194.164.252) on 2010-10-10 13:09

comment4, adipex, lasix, Antabuse, osteoporosis and nexium, cheap klonopin, Viagra, alprazolam look like, doxycycline dosage, Cialis, lipitor, Propecia, information on reductil, natural retin a, viagra online,

#12 By phentermine.com (170.146.35.244) on 2010-10-09 19:09

comment1, Lasix, Antabuse, klonopin vs clonazepam, accutane lawyers, order viagra, Valium, Propecia, cheap valtrex, 2006 archive cialis spam, Meridia, Retin-A, Levaquin, Viagra,

#11 By bethin (192.100.179.80) on 2010-10-09 04:03

comment6, valium dosage, snorting zolpidem, zetia and lipitor, Viagra, hair hairlossrescue.com propecia treatment,

#10 By 37.5mg phentermine (140.142.35.133) on 2010-10-08 18:14

comment3, nexium, alprazolam, cialis online, valium, Zolpidem, 60mg doxycycline price tablet, cheap generic cialis, prednisone, Viagra, propecia, valtrex online, acomplia, reductil weight loss, order cialis, cheapest phentermine online, clomid and multiple birth,

#9 By Antabuse (196.35.158.183) on 2010-10-07 23:35

comment5, Acomplia, Viagra,

#8 By Acomplia (180.149.49.114) on 2010-10-07 18:34

comment3, acomplia, viagra.com,

#7 By acomplia in usa (41.216.133.26) on 2010-10-07 09:50

comment1, fda and acomplia, viagra,

#6 By viagra 100mg (147.46.86.89) on 2010-10-07 05:22

comment6, levitra 10 mg order, online renters insurance, order acomplia, marlboro cigarettes, auto insurance companys, cialis.dyndns.org link, el cialis generico, discount davidoff cigarettes, dating sex, free adult sex dating, xanax vendita, acai berry safe pregnancy, acomplia, cure auto insurance, marlboro cigarettes,

#5 By herbal medications (173.13.189.204) on 2010-10-05 18:56

rpAmnk <a href="http://mqznfojdfkmf.com/">mqznfojdfkmf</a>, [url=http://dmavimnwjzcj.com/]dmavimnwjzcj[/url], [link=http://npwjxhjdwnfq.com/]npwjxhjdwnfq[/link], http://zkprdvsgezrg.com/

#4 By tqijwkuuhl (210.105.3.131) on 2010-10-02 18:22

#3 By (118.172.74.14) on 2009-11-13 11:20

อืม แต่ความฉลาดก็เป็นเรื่องของพันธุกรรม (ชาติกำเนิด)แม้ว่าเราจะพยายามสักเท่าไรบางครั้งก็ไม่สามารถเอาชนะอัจฉริยะได้ แต่ก็แค่บางครั้งอ่านะ อย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ดีกว่าที่ไม่ได้ลองพยายามเลยสักครั้ง จะแพ้กี่ครั้งก็ช่างมันสิ

#2 By Critical#Zeed on 2009-07-29 14:38

สลับซับซ้อนดีแฮะสมองคนเราเนี่ย

#1 By โลกมืด on 2009-07-29 14:30